Doch ek mei oan de SDS-WK-Pool!

Weppers snein 8-6
8 juni 2014
Weppers Pinkstertiisdei
10 juni 2014Ek dit jier organisere wy wer in SDS-WK-Pool.
Dit kear dogge wy it krekt as mei it EK yn 2012.
Dat betekent in pool fia ynternet.

De ynlis is wer €5,- en it prizenjild is ôfhinklijk
fan it tal dielnimmers.

Jou je rekkennûmer troch oan
SDSLeague@vv-sds.nl
en doch je foarsizzing
hjir.
Dit moat foar tiisdei 10 juny 22.00!


Ful by subpool yn:
SDS-WK-Pool
It wachtwurd is:
SDS1947

Súkses dermei!

In oersicht fan alle dielnimmers oan dizze poule
kinne jim
hjir sjen.


Iets yn it gasteboek sette is miskien ek wol aardich.