Doch ek mei oan de SDS League!

Weppers tongersdei 5-9
4 september 2013
Weppers freed 6-9
6 september 2013

 

Hjjir kinne jim alles fine oer de earste helte fan de
SDS League 2013-2014.

De nije spilerslist is der wer
(klik hjir).

De útlis en de puntentelling foar de earste helte fan it seizoen 2013/2014 kinne jim hjir fine.
De puntentelling is wer iets feroare. 

Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 14 septimber foar 19.00!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan Voetbalmanager.nl)


As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân
yn ‘e fuotbalkantine.