"Doar op kier foar keunstgers?"

Weppers moandei 17-2
17 februari 2014
Weppers woansdei 19-2
18 februari 2014

Justerjûn wie der wer in petear yn it gemeentehûs yn Wommels oer û.o. it keunstgers yn Easterein. De SDS’ers wienen wer manmachtich nei it gemeentehûs kaam. Henk Bootsma makke foar ús wat foto’s.


De hiele lofterhoeke mei SDS’ers op de publyke tribune.


Fedde lústert, Douwe-Dirk lit efkes syn gedachten gean.


Douwe-Dirk, Jaap, Kristian en Enno mei reade earkes

Yn de Ljouwerter Krante fan hjoed stiet in wiidweidch ferslach oer it petear fan justerjûn. Skelte mailde it ús efkes. Neffens de Ljouwerter Krante stiet de doar nei it keunstgers op in kier.
Jim kinne it stikje
hjir lêze.