Der binne wer SDS-sokken!!

Seleksjes -sneon-
27 oktober 2006
Útslagen-ferslagen 28-10.
28 oktober 2006

Tineke Vink hat wer nije SDS-sokken binnenkrigen. se binne moarn te krijen yn de kantine fanôf 8.30 oere.

De SDS-sokken binne te keap yn maat 28 oant en mei 48.

 

De sokken koste €9.00 p/p.

 

Dit binne de sokken:

De sokken binne te keap by Tineke Vink

                                De Singel 30a

                                Easterein

                                0515-333134

                                famviea@hetnet.nl