Seleksjes -sneon-

De pinguins komme der oan!!!
26 oktober 2006
Der binne wer SDS-sokken!!
27 oktober 2006

Fannemoarn haw ik in briefke út de bûse fiske. It sille de seleksjes foar moarn wêze:

SDS 1(om 14.30 út tsjin ONT 1(klik hjir):                
Jaap, Floris, Tjeerd, Mark, Henk, Dirk-Yde, Tjalling, Jacob-Klaas, Harm, Feite, Skelte, Johannes, Robert en Anne.
 
SDS 2(thús om 14.30 tsjin CVVO. 13.30 yn ‘e boks):
Marten, Robert, Geert, Dennis, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Pytrik, Bote, Wesley, Sybren, Stefan, Ruurd en Gerlof.
 
SDS 3(om 12.45 út tsjin Workum 3):
Jappie, Jeroen, Jan, Wichard, Remco, Syb, Wouter, Lieuwe, Jentje, Albert, Durk, Anco, Anne en Jelte.
 
SDS 4:
Dit team bestiet jammer genôch net mear, mar hie oars alwer tsjin Stormvogels moaten.

SDS 5(om 11.30 út tsjin WWS 3):
Jaap, Ids, Bertus, Ype, Sipke, Aant, Piet, Durk, Ype, Eddy, Jelle, Gerrit, Klaas en Klaas.
 
SDS 6(om 12.45 tsjin Balk 4. 12.00 yn de boks!):
Bas vdW, Gerlof-Jan, Rudy, Willem V., Lieuwe, Pieter-Lieuwe, Rinse, Coen, Romke, Pieter en Bas de H.(???).

SDS A1 (om 14.30 thús tsjin JV Bolsward A1):
Korné, Sybren, Bauke, Douwe, Ids, Eeltje, Andrew, Jildert, Feiko, Redmer, Sytse, Ralph, Vitor, Ewout en Freek.

SDS B1 (om 12.15 thús tsjin LSC B2):
?

Wa binne der net en wêrom:
SDS 4 (geniet fan lange winterstop)
Tsjipke (lêst fan ‘e foet)
Erik (lêst fan it ankel)
Kees (bus mist yn Grins)
Hendrik (spegelje en rúten woskje by de Jumbo)
Jeroen B.(lêst mei de knibbel)
Remco Brouwer (lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Gerrit T. (winterstop!!(wêrom?klik
hjir).
Willem (de ljisk ferrutsen)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Auke (Sinterklase)
Jos (lêst fan in plysjeknibbel)
Frank (te kuenstmest struien)
Sjoerd van B. (skriuwt stikje foar de Treffer)
Roel (lêst fan ’t kût)
Tjeerd (
dopjetten ynkeapje)
Stoffel (fûgels en hazzen pleagje)
Jacob P. (karafan yn it fet sette)
Folkert Rients (kofjepads meitsje)
Christian (hús yn oarder meitsje)
Hjalmar (down under)
Tiemen (wol alline yn it fjirde)
Harm-Auke (mei de hiele famylje nei Sporthús Centrum)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (wol allinne yn it fjirde)
Harm A.(oan’t hjerstskilderjen)
Jacob-Sjirk (te trekkerriden)


Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!