De seleksjes foar sneon.

De nije SDS-sokken binne der!!
8 september 2005
Wepperkes -freed-
9 september 2005

Moarn begjint it fuotbalseizoen echt. Alle teams fan SDS meie los en de SDS-League giet fan start(ynleverje dy teams dus!!). De seleksjes foar de senioaren en de A’s fan moarn binne sa goed as wis en kinne jim hjir hjoed lêze.

SDS 1 (om 14.30 út tsjin Staphorst 1):
Remco, Skelte, Jeroen, Feite, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Tseard, Floris, Hendrik, Mark en Henk, Dirk-Yde, Robert en Anne.

SDS 2 (om 12.30 yn Hasselt tsjin Olympia ’28 2):
Marten, Dennis, Robert, Gerrit, Jan-Simon, Stefan, Willem, Sjoerd, Sybren, Jos, Gerlof, Pieter, Arjen en Remco.

SDS 3 (om 12.30 thús tsjin Blauw-Wit ’34 3):
Sjoerd, Remco, Wichard, Harm-Auke, Hjalmar, Anco, Tiemen, Auke, Wouter, Gearard, Jan, Jeroen en Bote.

SDS 4 (om 12.45 thús tsjin SSS ’68 2):
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Sipke, Trienus, Piet, Douwe en Roel.

SDS 5 (om 14.30 thús tsjin SSS ’68 3):
Lieuwe, Rudy, Jehannes, Bas, Jeroen, Gerlof-Jan, Willem, Bas en Jelle.

SDS A1 (om 14.30 uur thuis tegen Gorredijk):
Korné, Sybren, Arjen, Geert, Andrew, Douwe, Redmer, Jildert, Feiko, Paul, Malcolm en Erwin.

SDS A2 (om 12.15 uur uit tegen JV Bolsward):
Gert-Jan, Steffen, Martijn, Bram, Johnny, Niels, Jelmer, Paul, Bauke, Ralph en Jehannes.

Wa binne der net:
Marco Brouwer (blesseard)
Albert-Jan (blesseard)
Jentsje (lêst fan ‘e knibbel)
Harm (de meniscus kwyt)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)Witte jim noch mear? Mail nei info@vv-sds.nl!