Evenementen in december 2022

Wepperkes -sneon-
27 mei 2006
Wepperkes -moandei-
29 mei 2006Mei it WK yn Dútslân kinne jim meidwaan oan ús SDS WK League. Foar mar €5,- dogge je al mei. De prizen binne ôfhinklijk fan it tal dielnimmers. Mei de SDS EK League yn 2004 dienen der 53 minsken mei. Wy hoopje no op it dûbele.

De dielnimmersformulieren kinne ynlevere wurde oan ’t en mei freed 9 juni 2006 om 12:00 uur. Hjirnei kin der net ien mear by. Je meie sa faak meidwaan as je wolle(per kear €5,-). It dielnimmersjild wurdt begjin july ôfskreaun fan jo bankrekken.

Klik hjirûnder foar it dielnimmersformulier:
*
Deelnameformulier SDS WK League 2006

De dielnimmersformulieren kinne jim ynleverje by:
*Aant Hofstra, Swingoerd 25, 8731 CV Wommels
of
*Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels


Wy winskje eltsenien in soad sukses ta!!