De nije SDS League!

Wepperkes -tiisdei-
10 september 2006
Wepperkes -woansdei-
12 september 2006

Wy wolle graach kommend wykein fan start gean mei de SDS League. Om dit foarelkoar te krijen moat eltsenien syn formulier ynleverje foar kommende snein. Doch dit it leafst sa gau mooglik want dan kinne wy fêst oan ‘e gong om alles yn te fieren!

Hjirûnder kinne jim de nije dielnimmings-formulieren fine foar de earste helte fan it seizoen 2006/2007.

As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:
hspace=0

*Spilerslist SDS League

hspace=0
*Dielnimmingsformulier SDS League


(dizze formulieren lizze ek yn de kantine)