Evenementen in november 2022

Donau reis wepperkes
14 juli 2006
Wepperkes -snein-
16 juli 2006

De foarlopige A-seleksje foar kommend seizoen is bekend. Dizze sil foarearst bestean út 24 man.

Yn fergeliking mei foarich jier is der ien man fertrokken. Remco van Dijk hawwe wy yn it begjin fan it seizoen noch wolris sjoen mar dêrnei net mear. Hy komt dan ek net mear werom by SDS.

In grut ferlies is it stopjen fan Gert-jan Hiemstra. Troch syn blessure sjocht hy foarearst gjin mooglikheid om wer te fuotbaljen.

Anne Stenekes en Arjen Posthumus begienen foarich seizoen beide yn de B-seleksje mar fochten foar in plakje by de A-seleksje. Dit lukte en no begjinne sy beide gewoan by de A-seleksje.

Kees Adema kaam der yn de rin fan foarich seizoen efter dat hy doch mar wer begjinne moast te fuotbaljen. Hy sit no ek wer by de A-seleksje.

Út de A-junioaren komme dit seizoen 2 man oer. Dit binne Geert Dijkstra en Jehannes Tichelman.

Tsjalling Sikma kaam oer fan Dronryp, Erik Haitsma kaam werom fan SC Cambuur en Jaap Toering út Weidum kaam oer fan Blauw-Wit ’34.

De seleksje kint noch 2 blessearden. It giet om Jeroen Brouwer en Harm Stremler. It is noch net bekend wannear at sy wer fuotbalje kinne.

De hiele seleksje sjocht der sa út:
hspace=0 Marten Faber
 Remco Brouwer
 Jaap Toering

hspace=0 Feite de Haan
hspace=0
 Floris Hiemstra
 Robert Sybesma
 Dirk-Yde Sjaarda
 Harm Stremler (Hammer)
hspace=0
 Hendrik de Jong (Henkie)
hspace=0
 Tsjipke Klaas Okkema
 Tsjalling Sikma
hspace=0
 Jacob-Klaas Haitsma
 Anne Stenekes (Anne Patat)
 Henk Postma (Kapitein)
hspace=0
 Tsjeard Halbersma (Halbie)
 Skelte Anema

 Mark Postma (Murk)
 Ruurd Boorsma
hspace=0 Jeroen Brouwer
 Kees Adema
hspace=0 Arjan Posthumus (Appie of Mata Harie)
 Johannes Tichelman
hspace=0 Geert Dijkstra
 Erik Haitsma