Geen categorie

30 juni 2022

SDS-ers yn finale pelote

Ferline wike  en dizze wike wurdt der yn Littens wer striden om de wikselpriis “it pealtsje fan Easterlittens”. It pelote keatsen is in attraktyf spultsje om te sjen en it docht bliken dat der 5 SDS-ers aardich út de fuottten […]
23 juni 2022

SDS op de Midsimmercup

Sneon docht in ploegje SDS’ers mei oan de Midsimmercup yn Dronryp. Dit is in 5 tsjin 5-toernoai wat in moaie kombinaasje is tusken fjild en sealfuotbal. Wier de muoite wurdich om efkes te sjen. Poule H5: ONS Sneek LAC Frisia […]
21 juni 2022

Help mei frijwilligers sykjen!

Beste gebruikers van de Skoalleseize, Alle verenigingen hebben er tegenwoordig last van of komen er voor te staan; een tekort aan vrijwilligers . Mensen hebben het te druk, andere prioriteiten of willen niet iets voor een andere vereniging doen en de corona […]
21 juni 2022

It frouljusfuotbaljen is dea…. Libje it frouljusfuotbaljen!

Spitich genôch stoppet it frouljusfuotbaljen op sneon by SDS. De ôfrûne jierren rûn it tal froulju wat fuotbalje kin op sneon stadich werom en mei troch wurk en ferhúzingen waard it hieltiten dreger om sneons 11 froulju yn it fjild […]
20 juni 2022

Kompetysjes dien

De fuotbalkompetysjes binne dien. Foar SDS teams sit it der al wat langer op ( op SDS 2 nei), de rest fan Fryslân is no ek klear. Der foelen dit wykein noch in oantal nijsgjirrige beslissingen. Workum 1 Yn 2001 […]
16 juni 2022

SDS seal slút seizoen prachtich ôf

Futsal Heerenveen- SDS seal 1 Woansdeitejûn, 20:00. De sportstad Heerenveen wie it dekôr foar wer in nije fjildslach tusken Futsal Heerenveen 1 en Sds. Dat de spanning d’r op stûn, waard gau dúdlik. Noch foardat dr in bal trape wie, […]
15 juni 2022

Weppers tongersdei 16-6-2022

Fjilden ticht Fanôf hjoed kin der net mear traind wurde op it keunstgers en it B-fjild. Dizzen gean in pear wiken ticht foar grut ûnderhâld. Der mei wol efter de sporthal fuotballe wurde. Hjir wurdt ek keatst. Teamyndielingen jeugd De […]
15 juni 2022

Nije wepsjop by MUTA

SDS hat yn gearwurking mei kleanstiper MUTA-Sport in nije webshop krigen. Hjir kinne je net allinnich SDS-klean en -spul krije, mar ek bygelyks fuotbalskuon of keeperswanten mei 25% koarting om ’t je lid fan SDS binne. Besjoch it hjir mar […]
14 juni 2022

Ofskie fan SDS 1

Ofrûne sneon is de seleksje fan SDS 1 nei Snits west om te wetterskiën ern hawwe der dêrnei noch efkes op út west. Der waard ek ôfskie naam fan inkelde jongens dy ’t folgend jier net mear by SDS 1 […]
10 juni 2022

SDS 2 ûnderút tsjin Knickerbockers

SDS 2 spile sneon om 12.15 oere yn Grins tsjin Knickerbockers 5 foar de neikompetysje. De folgende seleksje gie dy kant op: Anco, Wesley, Sjoerd de B, Douwe-Jan, Bauke, Eeltsje, Jort, Jurjen, Kevin, Sietse, Sjoerd de V, Tjitse, Tom, Wessel […]