Geen categorie

24 januari 2022

De nije SDS-League

De transfermerke is noch ien wike iepen, dus wy kinne nije wike pas mei de offisjele spilerslist komme. Dochs kinne jim wol fêst oan de slach mei it meitsjen foar in team foar de twadde helte fan de SDS-League, sadat […]
23 januari 2022

Dy Tjitse

De A- seleksje oefene trainde sneontemiddei. Der wie in goeie opkomst. Hjir jout Douwe BOB ynstruksje oan de iene partij Men kaam in keeper te koart bij de oare partij Op basis fan útstrieling, it meifuotbaljen en syn lingte waard […]
21 januari 2022

Programma sneon 22-1-2022

Moarn wurdt der alwer wat balle yn Easterein. No allinnich noch troch SDS’ers, mar hooplik nije wike ek tsjin oare ploegen. Hjirûnder it programma. Programma sneon 22 jannewaris: 9.00 – 10.00 oere SDS JO10 – SDS JO11 heal fjild 10.00 […]
19 januari 2022

Weppers woansdei 19-1-2022

Nij bestjoerslid Catharina Postma komt út Wommels en spilet by SDS Vr.3. Sy sil fanôf no de ledenadministraasje op har nimme. Sy nimt dit oer fan Anco Elgersma. Wer traine! Ynmiddels traine de measte SDS-teams wer. SDS Vr.1 en SDS […]
17 januari 2022

De nije Koronarigels

Neat sa feroarlijk as de Koronarigels. Dit binne de rigels per 15 jannewaris. De kantine bliuwt noch efkes ticht. En dus mei mûlkapke op brûze………  
14 januari 2022

Weppers freed 14-1-2022

Nije sjurtstiper Fannewike binne de nije sjurtsjes fan JO17-1 binnen kommen. Sy fuotbalje de rest fan it seizoen yn prachtige sjurtsjes mei haadstiper Kamstra Steenhandel foarop. Albert-Jan Kamstra en Bauke de Boer mei it prachtige sjurt mei Kamstra Steenhandel, bestrating […]
12 januari 2022

Oplossing Krystpuzzel Treffer

Tryntsje Bouma hie foar de Treffer wer in prachtige Krystpuzzel makke; U.o. Auke Eringa, Bauke de Boer, Hinne Bokma en Fenna en Hendrik Sweering kamen mei de goeie oplossing; Sunder De Supporters Wy hawwe lotten en úteinlik hat Wybren Politiek […]
9 januari 2022

Weppers snein 9-1-2022

Gjin nijierssit Wat hienen wy juster graach mei jim it nije jier ynliede wollen mei in alderaardichste SDS-nijjierssit. Hooplik folgend jier better. Foar it gefoel efkes wat âlde SDS-nijjierssit-foto’s út 2009. Klearstean foar de snertrin. De snertrinners Sipke, Pep, Tiny, […]
8 januari 2022

Adreswizigingen

As je ferhúze binne, in nij eameladres krije, in nij tillefoannûmer of in nij bankrekkennûmer bygelyks dan soenen wy dat by SDS graach witte wolle. Oars kin it ommers sa wêze dat je ús klupblêd de Treffer net mear krije […]
4 januari 2022

Habtamu de Hoop en SDS 3 yn Editie NL op RTL 4.

Sneon 1 jannewaris wie Habtamu de Hoop op tillevysje by Editie NL op RTL 4. Hy waard bliid ferrast troch syn fuotbalfreonen fan SDS 3. It hiele filmke wat de mannen fan SDS 3 makke hienen seach der sa út: […]