Weppers tiisdei 16 april 2024

Pupillen fan de wike
14 april 2024
SDS-League: ‘FC Pompoen’ pakt de wykpriis!
16 april 2024

Jonge supporters

Moai dat jim der wiene sneon om SDS 1 oan te moedigjen

Wout giet der foar

Wout Dijkstra tocht sneon “Wêr wachtsje ik op, ik gean der foar” efterop bij heit Harm-Auke

Soarchlike blikken

Helga, de foarsitster fan SDS liket wat soarchlik te sjen en Feikje Jout Arjen de tuskenstân troch.

Ut de âlde doaze

De wepmasters binne drok dwaande om alle teamfoto’s dy’t der fan SDS-teams binne te foarsjen fan spilersnammen, sadat dy mei de tiid allegear op de SDS-side kinne. Sa kamen wy dit pareltsje ek wer ris tsjin:

Harsens derby (2242)

Machtich sa’n dweiltrochwiet fuotbalfjild. De jeugd fan tsjintwurdich kin him hast net betinke hoe soks wêze kin.