Brouwer 123

Traine yn Wommels
6 augustus 2003
2 B spilers winne priis op Freule
6 augustus 2003

Sa’t al earder oanjûn wie binne der yn de B- seleksje fan in protte dingen twa.

2 Wijnia’s

2 Overallen (foar Hylke en Sietse beide ien)

2 Dijkstra’s

2 Hoekstra’s

en 2 Brouwers.

Fansels dat litte de Brouwers net gewurde. Marko is ek wer lid wurden en sa hawwe sy in partoer stean.