Traine yn Wommels

Skuon út de wylgen
3 augustus 2003
Brouwer 123
6 augustus 2003

Fanôf tongersdei 7 augustus traint de A- en B seleksje op it fuotbalfjild fan Wommels.

It fjild yn Easterein wurdt dêrmei sparre of kin brûkt wurde foar it trainen foar it keatsen. Sjoen nei de Freuleparty is dat wol oan te rieden.