2 B spilers winne priis op Freule

Brouwer 123
6 augustus 2003
Kompetysje-yndieling pupillen en junioren
8 augustus 2003

Redmer Strikwerda en Douwe de Boer hawwe op de Freulepartij foar Wommels in tredde priis helle. Beide spylje yn de B’s fan SDS.