Boek: 50 jier SDS

De bank fan SDS
27 januari 2004
Reaksjes op wepperkes
27 januari 2004

Der binne noch altiten boeken te krijen oer 50 jier SDS. Mear as 100 siden oer de history fan SDS. Je kinne der alles yn fine oer it begjin fan SDS,  SDS 1, 2, 3, 4, de feteranen, frouljusfuotbal by SDS(jawol!) en de Treffer. Der steane skitterende foto’s yn. Echt in oanrider. Hy kostet mar 5 euro en is te krijen by Dukke van der Wey. Foar mear informaasje kinne jimme ek maile nei detreffer@vv-sds.nl


It boek