Reaksjes op wepperkes

Boek: 50 jier SDS
27 januari 2004
Futsal: SDS 1
28 januari 2004

Snelle reaksjes op de wepperkes fan fanmoarn. Tige tank Immie Kamstra en Mark Postma en Durk Okkema!

Beker SDS 2
Fan de famlylje Kamstra krigen wy te hearen dat de folgende bekerronde neffens de SDS-aginda sneon 6 maart is. De tsjinstanner wie hun net bekend.

Rektifikaasje
Durk de Jong fan A1 spile ôfrûne sneon net mei by SDS 1 tsjin LSC mar ôfrûne tongersdei tsjin DWP die hy mei. Dat de tsjinstanner de hannen fol oan him hie kloppe wol.