Betink in ûnderskrift!

Weppers tiisdei 11-10
11 oktober 2016
Weppers tongersdei 13-10
13 oktober 2016

Op de Facebook-side fan Henk Bootsma koenen jim ôfrûne wike in prachtige foto besjen fan Hendrik de Jong tidens de wedstryd SDS 1 – QVC 1.
Jim witte fêst in alderaardichst ûnderskrift te betinken.
Mail it nei info@vv-sds.nl.
Jim reaksjes komme yn de nije Treffer.

‘Lieverd, ik hou fan dy!’