Arjan Posthumus skoort foar SDS 3

Nije trainer (2)
25 november 2003
Nije trainer (3)
26 november 2003

Yn al it bekergeweld dat dit wykein de boppetoan fierde, waard suver krekt fergetten dat SDS 3 foar de kompetysje wol yn aksje kaam. Yn Ljouwert waard by Blauw Wit 5 gelyk spile. Yn de lêste minút skoorde Arjan Posthumus de lykmakker.

It wie syn earste doelpunt by de senioren.

De folsleine list:

1 Eddy de Boer IV 8
2 Hendrik de Jong I 7
3 Marco Ottens I 7
4 Frans P. Terpstra IV 7
5 Ype Tiemersma V 6
6 Robert Sijbesma I en II 5
7 Harm A.Dijkstra II 5
8 Gerard Posthumus IIIenV 5
9 Pieter Kamstra II 4
10 Klaas Okkema V 4
11 Durk Yde Sjaarda I 3
12 Harm Stremler I 3
13 Peter Kusters III 3
14 Jeroen Hoek IV 3
15 Rinse Joustra IV 3
16 Gerlof Veldstra IVenV 3
17 Ids Boersma V 3
18 Jacob Plantinga V 3
19 Willem Tjalsma V 3
20 Floris Hiemstra I 2
21 Gert Jan Hiemstra I 2
22 Skelte Anema IenII 2
23 Willem Wijnia II 2
24 Roel Sybesma III en V 2
25 Rene Velzen IV 2
26 Wilco Overal IV 2
27 Anne Stenekes I 1
27 Feite de Haan I 1
28 Tsjipke K Okkema I 1
29 Dennis Dijkstra II 1
30 Donny Okkema II 1
31 Henk Postma II 1
32 Jos Zonderland II 1
33 Stefan van Krimpen II 1
34 Anco Elgersma III 1
30 Arjan Posthumus III 1
31 Friso Albada III 1
32 Jan Stenekes III 1
33 Jentsje Jorritsma III 1
34 Lieuwe Meyer III 1
35 Marco Hoekstra III 1
36 Ivo Donath IV 1
37 Jan Keuning IV 1
38 Klaas Malda IV 1
39 Pieter L. vd Valk IV 1
40 Rudy Dijkstra IV 1
41 Tsjalling Hoekstra IV 1
42 Wouter Hylkema IV 1
43 Aant Hofstra V 1
44 Folkert R. Vellinga V 1
eigen doelpunt I 1
124