Nije trainer (3)

Arjan Posthumus skoort foar SDS 3
25 november 2003
De ideale alve
26 november 2003

De nije trainer makket no al in soad los by de minsken. Sels de Ljouwerter Krante begjint him der al mei te bemoeien. Remco Bervoets hat dus bytekene by Minnertsgea en Loet Boot hat tekene by Zeerobben. Wy wisten dit al, mar noch net offisjeel. Beide gean fan it listje ôf.

Der moat fansels ek wer minsken by op it lijstje. De Ljouwerter Krante tipte Lykle Bleekvelt. Hy wol in nije útdaging nei Ouwe Syl. Hy wennet yn Dronryp, dus net al te fier fuort. Foar de keatsers moat hy gjin rare opsje wêze liket my.

Út de Harkema hearden wy ek ferskillende lûden. Sawol âld-SDS’er Klaas Westra (trainer Harkemase Boys 2) as ,ôfskied nimmend, haadtrainer fan Harkemase Boys, Sjoerd Jan Eppinga wurde neamd as opfolger fan Kees Jansen. Beide wurde byskreaun op it listje.

Hjirûnder it hiele listje:
* Klaas Westra (no Harkemase Boys 2)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Lykle Bleekvelt ( no Ouwe Syl)
* Jan Ydema (no LSC)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Roel Hogeveen (no Balk)
* Johnny Nota (no Zeerobben)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* André Semponius (no Nijlân)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!

Der wurdt sein dat de earste sollisitanten dizze wike al op gesprek komme. Wy binne benijd at der minsken fan ús listje bysitte.