Aant syn ferslach oer SDS 1 seal

Beste alve dizze wike
9 oktober 2003
15 oktober: Meinte Sixma tournooi
9 oktober 2003

Dit wie it ferslach fan Aant fan SDS 1 seal juster:Sa bin je gau klear fansels.