A1 kampioen

Ut- en ferslagen sneon 7-5
6 mei 2016
Weppers moandei 9-5
8 mei 2016

It “Affysje”

Der hong yn Stiens hiel wat oars as in affysje. In prachtige libbensechte spotprint op doek. It kin wêze dat dit motivearjend wurke foar SDS. En at je dan winne, is it doek suver noch moaier. It doek sil fest in moai plakje krije.

It fjoerwurk

Mei gefoel foar sfear waard de wedstriid ynlieden mei knallend fjoerwurk en wat rikkerich, mar foaral kleurich fjoerwurk.

De supporters
Fan beide kanten wiene der in soad supporters. De measte spilers hiene wierskynlik net faak foar safolle publyk fuotballe

De wedstriid
Om na 22 wedstrijden met bloemen en champagne ergens op een voetbalveld te kunnen staan moet alles kloppen. Gister was dat het geval. De voorbereiding klopte: opstelling, tactisch plan en enkele spanningsverlagende opmerkingen in de box, de warming up met psychologische oorlogsvoering door de tegenstander. Het hoort er allemaal bij. Daarna terug in de box gebeurde het: Good old Wouter Hijlkema kreeg het woord. Iedereen was muisstil.  ‘Dit zijn de wedstrijden die je je later herinnerd. Hier kun je geschiedenis maken. Ga ervoor en geniet er van!’ Na deze imponerende woorden gingen elf mannen achter elkaar naar de wc en kon de line up beginnen.
Wat een spektakel! Rookpotten, honderden toeschouwers, vuurwerk, drie gele mannen voorop en alle spelers erachteraan.
En de zon scheen en keek toe op dit spektakel. De eerste twintig minuten waren voor SDS, maar in de omschakeling scoorde Stiens heel makkelijk. Toch bleef iedereen rustig, sommigen zelfs af en toe wat te rustig, bij het zombie-achtige af vanwege de spanning. Maar altijd is er het scorende vermogen. Sytsma met zijn sterkste lichaamsdeel frommelde de bal in de goal. Daarna een perfecte combinatie, die even perfect door Habtamu werd afgerond. Nog voor de thee de gelijkmakker. Betere zaterdagochtend konden de toeschouwers zich niet bedenken! Na de rust veel druk van Stiens. De achterhoede toonde wat het zo goed kan, onverzettelijk zijn. Daarna een gouden combinatie van de voorhoede. Lourens rommelde twee spelers voorbij, gaf een prima crosspass en Almar aarzelde geen minuut. Een geplaatst schot in de verste hoek. De ontspanning kwam al snel daarna. Habtamu scoorde zijn tweede uit alweer een prima Frank corner. Hij trok zijn shirt uit van dolle vreugde. En de scheids? Die bleef zo kalm als al de hele wedstrijd. Hij snapte waar het om ging en gaf geen geel. Een minuut later kwam dat geel er alsnog voor Hab, na een overtreding in het teambelang. Daarna moesten we een bombardement aan lange ballen overleven en na het bevrijdende fluitsignaal barstte de feestvreugde los. Wat een ontlading, wat een wedstrijd en wat een team! Supporters, bestuur, tegenstander, scheidsrechter, grensrechters bedankt voor het mede mogelijk maken van dit spektakel. Er is gebeurd wat Wouter had gezegd: hjirre kin jimme skiednis skriuwe! En dat hebben we gedaan!Tjerk

De wedstriid yn byld
Fansels wie Johan Heerma wer yn aksje bij “syn A’s” en dat levere dizze fotoreportaazje op.

De blommen
Moai wie dat. De blommen stiene klear. Mar foar wa. De klups hiene fan te foaren kontakt hân hoe te regeljen. Lit ús mar sizze dat de Stienser blommen prima stean yn blompotten yn Easterein, Wommels, Kûbaard, Itens en Reahûs.

De medaljes

Robert, foarsitter fan de jeugd, gong in goed kertier foar tiid efkes fuort….. Hij kaam werom mei in pûdsje rinkelend guod. Medailjes en mei de 2-4 op it boerd doarde hij se wol efkes sjen te litten.

It lêste fluitsinjaal
De prima liedende skiedsrjochter fluitet foar de lêste kear en dan set Johan Heerma syn kamera op filmjen en sjocht hij 
dit.

Op de platte karre

In ritsje troch Wommels en Easterein op de platte karre….sjoch hjir 

De lokwinsken
 scstiens's avatar

S.C. Stiens feliciteert @ff_sds A1 met het behaalde kampioenschap na een 2-4 overwinning op S.C. Stiens A1.

It feest


Yn de tegels!
It hiele seizoen hat Klaas Overal foar de mannen fan A1 klear stien as flagger. Tongersdei dogge sy wat foar him werom. Sy sille Klaas helpe om de tegels rûn it haadfjild derút te heljen om it fjild ree te meitsjen foar de oanlis fan it keunstgersfjild. Wa ’t Klaas ek helpe wol kin dit trochjaan fia
info@vv-sds.nl of efkes belje mei Willem Wijnia. De mannen sille om 19.00 oere los.

Barbecue!
De A’s gienen nei it feest yn Easterein barbecuen by Remco Bervoets. Dit alfêst as foarpriuwke op de SDS-barbecue fan kommende sneon 14 maaie. Jim kinne jim allegear
hjir opjaan. Û.o. Enno Bruinsma, Anne Brouwer, Jan de Jong, alle spilers fan SDS 1, Willem Twijnstra, Lolke Bouma, Jelle de Jong (“de jildkraan fan SDS 3”), de toppers fan Vr.1, de wepmasters en noch seker 50 oare SDS’ers gienen jim al foar!