17-1 en 17-2 oefenje meielkoar

Wer folop aksje by de SDS-Minileague
14 november 2020
Werom nei 2009
17 november 2020

De B’s

Yn de goeie âlde tiid neamden wij se de B’s.
No is it JO17.
Sij meie fan ús regear noch altiten traine en wedstriidsjes fuotbalje.
Underling, mei lieders op 1,5 meter ôfstân , mar sûnder publyk.

Sneontemoarn, ûnder lieding fan skiedsrjochter Auke Eringa wie der sa’n ûnderlinge wedstriid.
Net 17-1 tsjin 17-2, mar mikst.

Wij seagen  efkes en makken in pear filmkes en wat foto’s