Wer folop aksje by de SDS-Minileague

Weppers freed 13-11-2020
13 november 2020
17-1 en 17-2 oefenje meielkoar
15 november 2020

De jongste jeugd mocht hjoed wer los yn de SDS-Minileague. It plezier spatte der fanôf!