Yndieling 2018-2019 JO8, JO9, JO10, JO11

Weppers tiisdei 5-6-2018
5 juni 2018
Yndieling 2018-2019 JO12, JO13, JO15
6 juni 2018

De jeugdkommisje fan SDS  hat de nije yndieling foar 2018-2019 makke.

JO9
Fimme de Boer
Asrom Tesfamichael
Hille v.d. Valk
Omar Baghdadi
Rudmer Jesse Joustra
Yorick Visser
Zenn Hoitinga
Julian Jellema
Sjoerd Breeuwsma
JO8
Sybrecht Overal
Willemijn Mourits
Thymen Santema
Anish Chhetri
Rutmer Jellema
Marc Hoekstra
Amarins Bouma
Jens Steehouwer
Thiemen Stenekes

 

JO11-1
Geert-Jan Diever
Sander Velzen
Herman Vinke
Wiebren Tjitte Tamminga
Henk jan Nijdam
Daniel Jochum Veenstra
Sibrand Stremler
Noor van den Ende
Wytse Johannes Breeuwsma
Sander Vriesema
JO11-2
Jarno van der Weij
Mohammad Ali
Marijn de Groot
Hessel Abels
Lars Steehouwer
Evan de Jong
Tsjeard Witteveen
Reinder Bootsma
Niek de Haan
Sven de Haan