Yndieling 2018-2019 JO17 en JO19

Yndieling 2018-2019 JO12, JO13, JO15
6 juni 2018
Weppers freed 8-6-2018
8 juni 2018
JO17-1
Eeltsje Bootsma
Stijn Schildkamp
Stan Korbach
Jeffrey van der Werf
Kevin den Haan
Michael van der Weg
Ruerd Andringa
Anco Bervoets
Gerrit Gaastra
Douwe jan Vellinga
Tjerk Ebbinge
Luka van der Weg
Sietse Pieter de Boer
Gerbrand Kramer

 

JO17-2
Bartle Postma
Dirk Breeuwsma
Eljer Wiersma
Jorrit Engelsma
Gerben Gerbrandij
Marc Janssen
Ruben Fennema
Menno Brunia
Halbe Willem Overal
Tom Wijnia
Michiel Zuidema
Steijn Groothof
Bauke Reijnhoudt
Wessel Wijnja
Tim Sweering

 

JO19-1
Arnout Meijer
Wytse Yntema
Steven Vellinga
Robin van der Weg
Wesley van de Wint
Luuk van der Schaar
Wierd Hofstra
Hendrik van der Eems
Wessel Schraa
Kent van der Schaar
Aiso Agricola
Sjoerd de Boer
Sietze Marten Stoffelsma
Steven van der Pol
Mark Klijnsma
Tjitse Postma