Wurch? Ik?

Wedstrijdverslag SDS 1
26 oktober 2003
Programma SDS dizze wike
28 oktober 2003

Jacob Plantinga is noch nea sa fit fêst. Dat binne syn eigen wurden. Dat komt fan it fitnessen, fan it trainen op tongersdei en fan it feit dat er der sneons meast wol is. Hy skoort al trije wiken oanien.

Hy wie dan ek net gelokkich dat yn de Ljouwerter Krante in grutte adfertinsje stie fan de Friesland, wêr’t hy brûkt waard foar it begrip “wurch”

Hoe doare se,

sjoch Jacob op de foto