Wk tuskenstân nei 56 wedstriden

Weppers tiisdei 29-6
28 juni 2010
Weppers tongersdei 1-7
30 juni 2010

It hat efkes duorre mar wy hawwe eindelijk wer ris in nije koprinner. Mar wa foarseit dan ek Paraguay yn de kwartfinale? Feike Jorritsma en Kees Adema fansels. Feike giet sels noch wat fierder en sjocht se yn de heale finale. Wy binne benijd.


Stân Wa? Wenplak Punten nei 
      Spa-Por
1 Feike Jorritsma Easterein 770
2 Tom & Pieter Wommels 750
3 Bauke Dijkstra Easterein 745
4 Douwe Durk Reitsma Easterein 745
5 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 745
6 Jan Stenekes Easterein 740
7 Foeke Reitsma Easterein 725
8 Anke van Asselt Wommels 720
9 Syb Overal Easterein 715
10 Jan Simon Jelsma Easterein 715
11 Jan Mulder Waaksens 710
12 Jan Strikwerda Easterein 710
13 Kees Adema Berlyn 700
14 Willem Wijnia Wommels 700
15 Andrew Feijten Easterein 700
16 Peter Sijbesma Easterein 700
17 Arjan Posthumus Wommels 695
18 Ids de Boer Grins 690
19 Jelle Wiersma Wommels 690
20 Pieter Kamstra Easterein 690
21 Trienus de Jong Lollum 685
22 Jeroen Brouwer Wommels 685
23 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 680
24 Bote Strikwerda Spannum 680
25 Jaap Toering Wommels 680
26 Bas van der Weij Easterein 675
27 Geartsje Klaversma Wommels 675
28 Martin Rienstra Wommels 675
29 Klaas-Bouke Faber Wommels 670
30 Jesse Noordmans Spannum 670
31 Lolke Hofstra Wommels 665
32 Jan-Klaas Faber Wommels 655
33 Hammie Westra Wommels 655
34 Seriette Strikwerda Spannum 655
35 De Sippenserboys (fam. De Hoop) Wommels 650
36 Meinte Wesselius Wommels 650
37 Bauke Jan Plantinga Easterein 645
38 Sytze Kooistra Wommels  640
39 Jacob van Wieren Wommels 640
40 Johan Delfsma Wommels 635
41 Ate Feike de Boer Wommels 635
42 Hessel Yntema Wommels 630
43 Tsjipke Okkema Wommels 630
44 Henk Postma Wommels 630
45 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta Stiens 625
46 Paul Reitsma Wommels 625
47 Hendrik Eringa Spannum 625
48 Lisanne Stenekes Easterein 620
49 Jan-Thomas Faber Wommels 615
50 Klaas Dijkstra Ljouwert 615
51 Boudewijn Kramer Easterein 605
52 Gearard Posthumus Heerenveen 600
53 Esther Hoitenga Wommels 590
54 Wilma Sjaarda Easterein 590
55 Ruurd Boorsma Ljouwert 590
56 Rixt/Reino Wommels 590
57 Aant Hofstra Wommels 575
58 Igor Kalinowski Wommels 575
59 Sjoerd van Beem Wommels 575
60 Hendrik de Jong Wommels 555
61 Anne Stenekes Wommels 555
62 Robert Sybesma Easterein 520
63 Jacob Plantinga Easterein 480
64 Immie Kamstra Hinnaard 410