Wk tuskenstân nei 50 wedstriden

Weppers sneon 26-6
26 juni 2010
Weppers snein 27-6
27 juni 2010

Foar de SDS-ers binne der no twa ferrassende kwartfinalisten.  Der wiene mar 9 man/frou dy’t Ureguay goed hiene en der wie mar ien Jelte Pieter dy’t Ghana bij de lêste 8 seach. En dy Jelte Pieter nimt no it twadde plak oer fan syn iets âldere en dus ek iets wizere broer Bauke. Lieuwe Jan Yntema en Jan Stenekes denderje de top 5 ek binnen.

1 Tom & Pieter 485
2 Jelte-Pieter Dijkstra 460
3 Lieuwe-Jan Yntema 460
4 Bauke Dijkstra 460
5 Jan Stenekes 460
6 Jelle Wiersma 455
7 Douwe Durk Reitsma 455
8 Anke van Asselt 450
9 Geartsje Klaversma 450
10 Foeke Reitsma 440
11 Feike Jorritsma 440
12 Syb Overal 440
13 Jan Simon Jelsma 440
14 Jan Mulder 435
15 Jan Strikwerda 430
16 Peter Sijbesma 425
17 Kees Adema 425
18 Arjan Posthumus 415
19 Pieter Kamstra 415
20 Andrew Feijten 415
21 Willem Wijnia 415
22 Ids de Boer 415
23 Jeroen Brouwer 415
24 Aant Hofstra 405
25 Bas van der Weij 405
26 Sjoerd van Beem 405
27 Trienus de Jong 405
28 Hendrik Eringa 405
29 Jaap Toering 405
30 Robert Sybesma 400
31 Lisanne Stenekes 400
32 Bote Strikwerda 400
33 Martin Rienstra 395
34 Tsjipke Okkema 395
35 Klaas-Bouke Faber 395
36 Jan-Thomas Faber 395
37 Jesse Noordmans 390
38 Seriette Strikwerda 385
39 Lolke Hofstra 385
40 Boudewijn Kramer 380
41 Hammie Westra 380
42 Jan-Klaas Faber 380
43 Meinte Wesselius 375
44 De Sippenserboys  375
45 Ruurd Boorsma 370
46 Wilma Sjaarda 370
47 Bauke Jan Plantinga 370
48 Jacob van Wieren 365
49 Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta 365
50 Esther Hoitenga 365
51 Rixt/Reino 365
52 Sytze Kooistra 360
53 Johan Delfsma 355
54 Hessel Yntema 355
55 Henk Postma 355
56 Ate Feike de Boer 355
57 Paul Reitsma 350
58 Igor Kalinowski 350
59 Klaas Dijkstra 340
60 Anne Stenekes 330
61 Hendrik de Jong 325
62 Gearard Posthumus 320
63 Jacob Plantinga 310
64 Immie Kamstra 290