WK nei 58 wedstriden

WK nei 57 wedstriden
30 juni 2006
WK nei 60 wedstriden
2 juli 2006

Ek nei 58 wedstriden stiet Aant Hofstra noch altiten boppe-oan. Willem Wijnia folget noch altiten op 10 punten. Lolke Hofstra is wer wat werom fallen. Hy seach Italië net yn de heale finales yn tsjinstelling tot Dútslân. Dêrtroch hat Sybren syn 3e plakje werom.

Ate Feike de Boer en Margje Koudenburg binne de ienigen noch dy ’t alle heale finalisten noch goed hawwe.

Jan Strikwerda kin de flagge hast útdwaan foar de poedelpriis.

Moarn nei Wâldrock, mar wy hawwe Anne-Marije bereid fûn om de stân op te meitsjen. Hâldt de webside dus yn de gaten.

Jacob Plantinga(hy wer) en Johan Delfsma binne de ienigen dy ’t Portugal yn de heale finale sjogge. 12 dielnimmers geane foar Ingelân.

Allinne Margje Koudenburg en Anne Marie Wijnia sjogge Brazilië net yn de heale finale kommen. 17 dielnimmers sjogge Frankryk as heale finalist. It sil ús allegear benije.  Naam  Poule 8e finale ¼ finale ½ finale Punten
 
1 Aant Hofstra 190 350 350 75 965
2 Willem Wijnia 205 325 350 75 955
3 Sybren Wesselius 225 325 300 75 925
4 Henk Postma 220 325 300 75 920
5 Ate Feike de Boer 135 325 300 150 910
6 Peter Sijbesma 200 375 250 75 900
7 Sjoerd van Beem 220 300 300 75 895
8 Skelte Anema 195 325 300 75 895
9 Carla Jorritsma 215 350 250 75 890
10 Lolke Hofstra 200 350 250 75 875
11 Margje Koudenburg 175 300 250 150 875
12 Jaap Zijlstra 200 300 300 75 875
13 Bauke Jan Plantinga 225 300 250 75 850
14 Minne Bonnema 195 325 250 75 845
15 Jacob Plantinga 215 250 300 75 840
16 Gerlof-Jan Hofstra 165 350 250 75 840
17 Bas van der Weij 185 300 350 0 835
18 Jeroen Brouwer 210 300 250 75 835
19 Kees Adema 205 300 250 75 830
20 Jan Simon Jelsma 175 325 250 75 825
21 Bauke Dijkstra 200 300 250 75 825
22 Ruurd Boorsma 240 325 250 0 815
23 Frouke Bleeker 185 325 300 0 810
24 Gerrit Koudenburg 205 275 250 75 805
25 Ids de Boer 205 275 250 75 805
26 Dirk de Jong 160 300 250 75 785
27 Feike Jorritsma 180 275 250 75 780
28 Jelle de Boer 180 350 250 0 780
29 Douwe en Foeke Reitsma 170 300 300 0 770
30 Klaas Dijkstra 195 325 250 0 770
31 Marco Hoekstra 195 325 250 0 770
32 Pieter Kamstra 190 325 250 0 765
33 Sytze Jorritsma 240 250 200 75 765
34 Tsjerk van der Pol 215 350 200 0 765
35 Freddy Scheltema 210 300 250 0 760
36 Wybren Jorritsma 205 350 200 0 755
37 Johan Delfsma 180 325 250 0 755
38 Mark Postma 200 350 200 0 750
39 Gearard Posthumus 185 300 250 0 735
40 Richt Folkerts 210 275 250 0 735
41 Minne Joustra 185 300 250 0 735
42 Jelte Pieter Dijkstra  185 350 200 0 735
51 Hammie Westra 180 300 250 0 730
43 Namkje Koudenburg 195 275 250 0 720
44 Hendrik de Jong 165 300 250 0 715
45 Meinte Wesselius 150 350 200 0 700
46 Sjoerd Postma 195 300 200 0 695
47 Lisanne van Dijk 185 300 200 0 685
48 Trienus de Jong 175 300 200 0 675
49 Rinse Joustra 170 300 200 0 670
50 Feite de Haan 165 300 200 0 665
52 AnneMarie Wijnia 195 250 200 0 645
53 Jan Stenekes 165 325 150 0 640
54 Jan Strikwerda 200 275 150 0 625