Wichard Deinum nei 35 +?

SDS 5 hat earbied foar grize hierren
24 maart 2003
Ofrûne wykein de nije Treffer!
28 maart 2003

It die ôfrûne sneon bliken dat de skoanfamylje fan Wichard Deinum in hiel oar byld hat fan Wichard syn fuotbalkuensten. Of se jouwe al fêst in foarskot op wat kommen giet.

Sy fregen op Omrop Fryslân foar Wichard in plaatsje oan omdat hy tongersdei 27 maart 35 jier wurdt. In tapslik plaatsje: Gurbe Douwstra mei it liet “35 +”

Fan herte Wichard en wolkom by de veteranen.