Ofrûne wykein de nije Treffer!

Wichard Deinum nei 35 +?
25 maart 2003
Wat mist er yn de Treffer?
28 maart 2003

Ofrûne wykein foenen jimme de nije Treffer yn de bus mei ûnder oaren:

Sibe hat tosken (ek hjir te lêsen op ús internetside ûnder Treffer),

– Hampie nimt it der fan,

– de stân fan de SDS League,

– Ozzy is siik,

– en swartrinners yn ‘e kuiertocht?