Wer 2 yn SDS 2

Noch te min dielnimmers SDS League
15 september 2003
Programma SDS dizze wike
16 september 2003

By de team-yndieling is der rekken mei hâlden dat SDS 2 nei bûten ta ek de útstraling hat wat je as 2e hawwe moatte. Sa wurdt der by SDS 2 by 2‘en selekteare. De lieders Jan van Asselt en Durk Okkema kin der no wer 2 byskriuwe. Sawol Anne as Jan Stenekes fuotballen foar SDS ôfrûne sneon mei tsjin Oeverzwaluwen.

De koppeltsjes fan SDS 2:
2 Brouwers (Jeroen en Marco)(Remco is blesseard)
2 Dijkstra’s (Dennis en Harm-Auke)
2 Hoekstra’s (Christian en  Arnold)
2 Overals (Syb en Samme)
2 Okkema’s (Donny en Durk)
2 Wijnia’s (Jappie en Willem) en
2 Stenekes’ (Anne en Jan).

It liket my it maklikst at eltsenien elkoar mar gewoan by de foarnamme neamt by SDS 2.