Noch te min dielnimmers SDS League

SDS E4 spilet lyk tsjin Blauhûs E2
15 september 2003
Wer 2 yn SDS 2
16 september 2003

Oant no ta hawwe wy noch te min dielnimmers foar de SDS League om fan start te gean. Derom ferlenge wy de ynskriuwtermyn mei in wike. Degene wa at noch net in team ynlevere hawwe kinne dit dwaan oant en mei kommende sneon. Wy geane dan kommend wykein ek lyk los.

Ûnder it kopke “SDS League” kinne jimme it dielnimmingsformulier fine en de spilerslist fansels.

Jimme kinne jimme team ynleverje by Roel Sybesma yn Easterein of by Willem Wijnia yn Wommels. Je meie je nije team ek maile nei SDSLeague@vv-sds.nl.

De formulieren sieten ek by de lêste Treffer. Willem Wijnia hat ek noch wol ynskriuwformulieren en der lese ek noch wol wat yn ‘e kantine.