Weppers woansdei 6-6

Weppers tiisdei 5-6
4 juni 2012
Weppers tongersdei 7-6
6 juni 2012

Materialen inleveren

Willen de leiders en trainers die nog in het bezit zijn van SDS – materialen

zoals coachjassen, sleutels, shirts, ballen, waterzak, biddons etc. deze inleveren

of contact opnemen vóór 15 juni a.s. bij/met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11,

8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl. 

Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

Gevonden voorwerpen

Het afgelopen seizoen zijn er weer veel kledingstukken, voetbalschoenen

en beenbeschermers gevonden in de kleedboxen.

Wij kunnen deze zaken niet bewaren tot het volgende seizoen en hebben

besloten om deze na 1 juli a.s. in te leveren bij een kledingverzameldepot

van het Leger des Heils of Dorcas.

Mocht iemand nog iets missen dan kan tot bovengenoemde datum contact

opgenomen worden met Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11,

8734 GJ Easterein, telefoon 0515-332182, e-mail: klaasenakke@ziggo.nl. 

Willem Twijnstra, coördinator materiaalbeheer v.v. SDS.

Jierdei
De topskoarder fan de neikompetysje hat hjoed syn jierdei: Feite de Haan. Hij wurdt 35 jier. Lokwinske.
Ek Johan de Bonte hat hjoed feest. Hij is 15 wurden.  Fan herte lokwinske.

38
Justerjûn om 21.00 oere sieten wij op 38 dielnimmers foar de EK poule. Wij skatte yn dat der noch aardich wat bijkomme want de echte analytisi ûnder ús kinne no alle oefenwedstriden, alle blessearde ôffallers en de meardaagse waarfoarsizzing ek meinimme yn harren foarspellingen.

Feest
Foar wa’t net yn Wommels wennet, it is doarpsfeesten fanôf tongersdeitejûn. Dat betsjut meastal suterich waar, tusken de buien droech en al mei in moai feest foar de leafhawwers.

Wommelser kampioenskip 04 juni 2012

It WK libbet yn de herten fan de Wommelsers. De iepening fan it nije WK seizoen waard mar leafst troch 24 minsken besocht, in rekordoantal! It perfekte fjild, it lekkere klimaat, goed materiaal(gruttere goals) en de striidlust soargen foar in spetterende iepening fan it WK.

Wat foel der dizze edysje op?;

– Henk P., sa as ferwacht, yn bloedfoarm

– Luftwaffe Johan

– Jelmer P. wol net neamt wurde yn it ferslach

– Bram v B. sjit de bal knap yn’e sleat

– Elger T. ferswikt net allinnich syn ankel mar ek it team.

– Wytse L. ûnsichtber

– Ayanle B. yn it skaad fan Wytse L.

– Rudy D. fuotballet noch unbefongen yn syn lêste dagen as frijgesel

– Ate F. de B. waant sich as de messias fan it WK

– Jacob v. W. hat mear mei dúts fuotbal

– Igor K. wol ek best op links fuotbalje…as der ien stiet..

– Sytse K. wennet net yn Wommels mar hat wol de goals nei it fjild sjouwt, chapeau!

– Bote S. wennet ek net yn Wommels mar hat himsels nei it fjild sjouwt, chapeau!

– Pieter V. hat neat nei it fjild sjouwt, mar hie de (gruttere) goals al klearstean, best genôch!

– Jaap T. panna-eerde Wytse L.

– Tarina en Marije foarmen op de rjochterkant de frouenfleugel

– Arjan L. die syn achternamme ear oan

– Hendrik de J. syn kondysje liket nei it bowlen fan sneon wer herstelt te wêzen

– Hendrik E. hie yn’e wyn mei de cross bal

– Christian G. hat net folle “lelijke” ballen spiele

– Andries L. as debutant op it WK

– It giet foaryn te snel foar Eeltsje P.

– Sytse H. flug op de sydkant

Team Swart

Bram v. B., Hendrik E., Jacob van W., Ayanle B., Arjen L., Christian G., Igor K., Rudy D., Wytse L., Pieter V., Elger T., Andries L.

Team Gekleurd

Henk P., Johan P., Tarina V., Marije, Jaap T., Ate F. de B., Bote S., Sytse K., Hendrik de J., Eeltsje P., Jelmer P., Sytse H.

Sa as jim sjoche wie it in bunt selskip fan minsken wat seker de nedige spanningen brocht yn de wedstriid. Team gekleurd kaam troch in pear organisatoaryske fouten fan Team Swart snel op foarsprong. Dizze foarsprong waard wer ynrun troch team Swart trochdat harren fjildoerwicht sich útbetelle yn goals. Team gekleurd luts oan it langste ein yn de reguliere party, it waard úteinlik 7-5. De winnende goal sette alles wer op skerp. Team Swart moast it dwaan mei 11 man neidat Elger T. blesseare it fjild ferlitten hie. Team Gekleurd sette knap druk op de ferdidiging fan Team Swart en dit resultearje al snel yn in klutsgoal foar the one and only Jelmer P.. Oansjoent Jelmer P. allinnich yn it ferslach hie wollen as hij de winnende makke, hawwe we der ek noch foar keazen om der noch in foto bij te pleatsen.

Kommende tongersdei is der wer in WK. Yn ferbân mei de Wommelser Feesten en de keatsdrokte begjint it WK om 20:00!
As it goed is binne der dan ek hesjes oanwêzich.

Út namme fan it WK bestjoer,

Alg. Stat. Dir. Af. Kap. Pen.

H.K. Engbrenghof

Harsens derby (779)
Sa, efkes in poepke.