Weppers woansdei 6-10

Weppers tiisdei 5-10
4 oktober 2010
Weppers tongersdei 7-10
6 oktober 2010

Fetgehalte
In goed wike lyn wie der in fertochte yn it oertreden fan it fetreglemint. Wij krije no it ferslach fan dit wykein binne. En dêr wurde wij net fetbliid fan.
Fan us (patat)spesjaal ferslachjouwer
Nei oanlieding fan ‘it bontsje ynsident’ fan ferline wike is it tafersjoch op de fastfoodketens yn hiel Fryslân opskerpe.
Sa koe it dat ofrûne snein (3-10-10) in hiel team fan earste klasse spionnen sit naam hie tsjinoer de pleatslike patattinte te W.
De delegaasje bestie ut erfaringsdeskundigen oangeande it nuttigjen fan te folle fan dit en te min fan dat’.
Sy binne ta de konkluzje kaam dat de rigels dy’t liede moatte ta in ‘lykwichtige A/B – seleksje’ hjir en dêr noch wat te winksjen oer litte.
Sa binne in oantal prominente SDS (1) leden op’ e die betrape doe ’t se harren drang nei ‘onverzadigd vet’ net de baas bliuwe koenen.
Te witten: HDJ te W. TO. te W. JB te W. AS te W. WW te W.  en HE te W.
Us advys oan de hege hearen is dan ek it  folgjende: Meldingsplicht op tiidstippen dy’t hjir om freegje, sa as: sneontejûn tusken 18.00 en 20.00 oere en sneins tusken 16.00 en 20.00 oere. De grienteôfdieling fan de Jumbo sil dan (fruitshake)spesjaal harren doarren iepenje om dizze hongerige liifen te foarsjen fan in útbalansearre fruitmiel.
Groetnis, tom, aat, sinas, appel, kom, kommer, ba en naan.
En dan noch even dit: ‘An apple a day. Keeps the docter away’.

Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 1. Dy’t der net
bystean traine by SDS 2.
 1. Marten
 2. Jaap
 3. Ewout
 4. Tsjipke-Klaas
 5. Jacob-Klaas
 6. Redmer
 7. Feiko
 8. Harm S.
 9. Hendrik
 10. Wytze
 11. Jacob v. W.
 12. Erik
 13. Skelte
 14. Sytze
 15. Grietzen
 16. Kristian 

Trainingsseleksje SDS 2 en 3
SDS 2 en 3 traine tongersdeitejûn “gewoan” tegeare. Jan Stenekes kin namelijk gjin trainen jaan oan SDS 3 om ’t hy in keuken útsykje moat foar syn nije hûs. Wy binne benijd as hy in keuken útsiket mei in ynboude frituerpanne.

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
SDS 1 mei jûn wer los yn de kompetysje. SDS 1 spilet om 20.00 út tsjin Haskerland 1.

Harsens derby(308)
Yn Dütslân meie sy de froulike skiedsrjochters wol lije: