Weppers woansdei 3-6-2020

Trainingsskema fanôf 1 juny
2 juni 2020
Weppers sneon 6-6-2020
6 juni 2020

Spullen ynleverje!

Tongersdei 4 juny fan 19.00 oant 20.00 uur by it kassahokje kinne alle SDS-klean, -ballen en oar guod ynlevere wurde by Willem Twynstra en Klaas de Haan.

Seizoenkaart sc Heerenveen

Sc Heerenveen hat ynmiddels 3000 seizoenkaarten ferkocht. Hjir kinne fansels noch folle mear by. Asto dyn seizoenkaart fan sc Heerenveen ferlingen giest of do keapest ien dan is dit de SDS-code; 7059420. SDS krijt fan eltse ferkochte of ferlingde seizoenkaart wêr ’t de SDS-code ynfuld wurdt €10,-. It soe moai wêze as wy as SDS’ers op dizze manier sawol sc Heerenveen as SDS stypje kinne!
Klik hjir om je seizoenkaart te ferlingen of te keapjen. Giesto foar it Gouden of Sulveren Pompeblêd?

Keepers


Wij binne tige benijd nei dizze dokumentêre. In tragi komyske psygologyske syktocht nei de motivaasje en karaktereigenskippen fan doelmannen. Einliks krije wij dúdlikheid oer hoe’t se yn elkoar sitte.:  Jaap, Mark, Sjoerd, Marten, Gert Jan en al dy oaren….

Harsens derby (2233)

Dit famke kin sa by SDS vr.1 mei.