Weppers woansdei 28-5

Weppers tiisdei 27-5
26 mei 2008
Weppers tongersdei 29-5
28 mei 2008

SDS 2
Zo als afgesproken willen we noch 1 keer bijelkaar komen, om het seizoen af te sluiten. Dit gaat plaats vinden op donderdag 29 mei tussen 19.00u/19.30. Er wordt niet getraind, dus iedereen is van harte welkom (ook de spelers die geblesseerd zijn). 
Groet Hylke en Robert.

Lofts
Lofts op dizze webside fine jim ûnder it kopke “Froulju” noch altiten allinnich de SDS-famkes fine en net de SDS-froulju-trainingsgroep(stiet ûnder “senioaren”). Wy binne der drok mei dwaande om dit oars te krijen, mar dit hat mear fuotten yn de ierde dan wy tochten. As de trainingsgroep oan de earste kompetysjewedstryd ta is hoopje wy dat it foarelkoar is.

In 0
Op it tsien doarpetoernooi yn de polder jout de skeids nei ôfrin in sifer oan de ploegen foar de fairplaykup. Dat soks it “fairplayen” net befoardert is
hjir te lêzen.

Bewaking

Aant wie koartlyn in wykein mei de famylje nei in kamping. Foar de bierhoeke hiene se bewaking ynhierd….

SDS EK-League
Doch ek mei oan de SDS EK-League. Klik
hjir foar mear ynformaasje. Jim hawwe noch 10 dagen om him yn te leverjen.

Foarhinne de man yn it swart
By de VI hawwe sy wer in nije kwis. Dit kear giet hy oer de man yn it swart. Al merke wy oan de foto’s dat hy hielendal net sa faak mear yn it swart is. Der is sels ien by mei geitewollen-sokken oan, mar dat kinne je krekt net op de foto sjen. Witte jim wa ’t it allegear binne?(klik hjir)

Dom
Je hawwe grutte blunders en hiele grutte blunders. Dizze komt yn de 2e kategory: