Weppers woansdei 27-1

Weppers tiisdei 26-1
26 januari 2016
Weppers tongersdei 28-1
28 januari 2016

Keunstgersfjild
Justerjûn hawwe lju fan de Skoalleseize, KF en SDS om tafel sitten foar it nij oan te lizzen keunstgersfjild. De kommende wiken sil sjoen wurde nei û.o. it plak foar de doarkes, wat foar stek der komme moat, wat foar dug-outs, wêr ’t de grûn efentueel hinne moat ensfh. De datum wannear ’t de skeppe de grûn yn sil is noch net wis, mar wy geane foar 17 maaie. Sis mar Pinkstertiisdei. 

Seal
Ek kommende sneon binne der wer meardere SDS team aktyf yn de seal. Helaas net yn Easterein mar foaral yn Ljouwert en Grou. It programma kinne sa as altyd
hjir sjen.

sc Bolsward sneins – SDS 1/A1    5-0
Justerjûn wer in oefenwedstriid ûnder lieding fan Remco Bervoets op it keunstgers yn Boalsert. SDS 1 miste mar leafst 7 spilers en dat moast opfong wurde troch jongens út it twadde en A1. Oan ’t in kertier foar tiid wie it 2-0, mar yn it lêste kertier krige SDS noch 3 goals om de earen.

Net traind………..
SDS 2 soe juster wakker foar it earst wer traine tegeare mei jongens fan A1, mar dit gie op it lêst dochs net troch mei help fan ôfsizzingen en Buienradar. Wy binne benijd as it no kommende tongersdei wat wurdt.

SDS 2 sil oefenje
SDS 2 sil nije wike sneon 6 febrewaris yn Menaam oefenje tsjin Foarút.

Spyldagenkalinder 2016-2017
De twadde helte fan it seizoen 2015-2016 is noch net iens écht los of de nijste spyldagenkalinder fan 2016-2017 is der al. Jim kinne him hjir besjen. Dan witte wy ek lyk wannear ’t it keunstgersfjild klear wêze moat.

Harsens derby (1662)
Toet, toet!!
Letter mear!