Weppers woansdei 23-9

SDS League: Floris pakt wykpriis!
23 september 2009
Weppers tongersdei 24-9
23 september 2009

Gelijk gekleed A1 en B1
De spelers van A1 en B1 dienen vóór aanvang van de wedstrijd, tijdens het inlopen / opwarmen, gelijk in tenue te zijn.
Dit betekent dat álle spelers gekleed in SDS – trainingsshirt e/o alleen een inloopshirt (en rest van normale voetbalkleding) de warming-up doen.
De trainer heeft inmiddels voor inloopshirts gezorgd, deze zullen vanaf a.s. zaterdag worden gebruikt. Ze komen in de tassen met speelshirts te zitten.

Fjild opromje
Achte kolega bestjoers- en kommisje leden, 
De ûnderhâlds ploech fan de fjilden rint der hieltyd tsjin oan dat de goals net opromme binne. At je dit mei syn twaen of tryen dwaan moatte is dit bealch fol wurk en it fret tiid. 
Soenen we der mei syn allen omtinke wolle dat de goals nei else training oan de kant setten wurde, wol graach tille en net slepe, dus ek at it net de lêste training is. Sa foarkomme we dat der altyd op it selde plak traint wurdt, we moatte de skea beperkt hâlde. 
At der in oefening is die oan de sydkant fan it fjild kin dan graach, dit om deselde reden.
Durk Okkema

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn!
Jûn wurdt der foar it earst dit seizoen wer folop sealfuotballe yn Easterein. Der binne sels 2 wedstriden efterelkoar. Om 20.30 spilet SDS 1 tsjin Friesland 2 en dêrnei spilet SDS 2 tsjin ZVF 2.

SDS-DA2
Ek de famkes fan SDS-DA2 binne op de foto kommen. Henk Bootsma sette se der mar kreas op:


Tattoo-kwis
By de VI hawwe sy hjoed in aardige kwiske(klik
hjir).

Harsens derby (71)
De skeids sjocht in handsbal oer de holle. De spilers hâlde dêrnei de holle der net hielendal mear by: