Weppers woansdei 16-10

Weppers tiisdei 15-10
14 oktober 2013
Weppers tongersdei 17-10
16 oktober 2013

Fan herte lokwinske!
Durk Okkema is hjoed jierdei! 
Dochs moai dat wy him net elts jier lokwinskje kinne mei in kampioenskip foar Feyenoord, mar wol mei syn jierdei! Fan herte lokwinske!

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 meie jûn ek wer los. Sy fuotbalje jûn thús om 20.30 tsjin SWZ 2.

F1

En dat is 10! Safolle teamfoto’s hawwe wy no binnen. It sjit dus al aardich op. Hjoed dus in prachtige foto fan F1. Wy binne benijd wat der it kommend wykein binnenkomt. SDS 1? SDS 3? SDS A1?

Alderaardichst foar Feyenoordsupporters
View image on Twitter

2,9 miljoen mensen noemen zich Feyenoord-supporter. 2,9 miljoen die NIET met een Legi oen jas gaan lopen…

SDS-look-a-likes
Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Mail jim SDS-Look-a-like nei info@vv-sds.nl!
Eardere SDS-Look-a-likes kinne jim hjir fine.

Harsens derby(1134)
Sokke goals meitsje de sealfuotballers fan SDS 1 fansels eltse wike: