Weppers woansdei 16-1

Remco Brouwer
14 januari 2013
Weppers tongersdei 17-1
16 januari 2013

Ôflast
We zijn door vv-Sneek gebeld mogen niet op het kunstgrasveld trainen. Dus training afgelast voor vanavond
Met vriendelijke groet,
Jaap de Blaauw

SDS 1 giet nei Ljouwert
De A-seleksje fan SDS traint jûn fanôf 19.15 by Feiko op de sportskoalle yn Ljouwert(tsjinoer de NHL).

SDS 2 en 3 nei de sporthal
SDS 2 en 3 geane jûn yn Easterein sealfuotbaljen fan 21.30-22.30. Eltsenien mei efkes in eurootsje meinimme.

Gjin jeugdtrainen
Y.f.m. snie en iis kin der jûn net yn Snits traind wurde.
E1,D1,C1 & B1 traine dus net.
Gr. Hans

Woansdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 spylje jûn om 20.30 thús tsjin RES 5.

Sealtoernooi
Kommende sneontejûn is it sealtoernooi foar sealfuotballers, senioren, A-junioaren en âld-SDS-leden. Jim kinne der
hjir alles oer lêze en jim opjaan.
Oan ’t no ta dogge mei:
3 âld-SDS’ers
2 fan SDS 1
5 fan SDS 2
2 fan SDS 3
2 fan SDS 4
3 fan SDS 5
8 fan SDS A1
Útsein de A’s ferwachtsje wy noch in (snie)bult opjeften.

Programma
Foar wat it wurdich is, is dit it programma foar de kommende twa wiken.
19-1-2013 : SDS 1- CVVO 1 (ôflast)
26-1-2013 : SDS 1 – VVI 1

Ôflast
De KNVB hat alle wedstriden fan kommende sneon alfêst ôflast. Sjoch hjir mar.

SDS 1
SDS 1 mei dan wol ûnderoan stean, yn dizze winterstop stigen se ta
grutte hichte.

SDS 3 jild oermeitsje
Wolle understeande spilers fan SDS 3 efkes it bedrag van € 7,00 oermeitsje nei it folgende rekkeningnoemer: 372020224
Remco B, Ids de B, Geert D, Hendrik E, Sytse H, Jentje J, Pieter K, Mark P, Stefan van K, Remon R, Sjoerd R, Jan S, Bote S, Ralph W, Pytrik en Andrys L.
Wy, SDS 3, moatte noch foar 2 seizoenen (€ 50,- per seizoen) lidmaatskip fan de freonen fan SDS betelje (2011-2012 & 2012-2013).
It fersyk oan in ieder om dit sa snel mogelyk te dwaan.
Alfest bedankt,
Sjoerd en Bote


Harsens derby(933)
Dizze spits is net hielendal skerp: