Weppers woansdei 13-10

Weppers tiisdei 12-10
11 oktober 2010
Yn de seal winter 2010-2011
13 oktober 2010

Oefene
SDS 2 hat justerjûn oefene tsjin Heeg 1. Hjir it ferslach fan Johan Faber:
Uitslag oefenwedstrijd Heeg 1 – SDS 2  0-0 
SDS had veel balbezit maar wist geen ruimte te vinden in de hechte defensie van Heeg.
Kansjes waren er wel op het einde alleen toen ontbrak het aan scherpte.
Man van de wedstrijd: Arie Turbo Posthumus


Foto’s SDS 1 – Minnertsgea 1
Wa ’t de goal fan Jelmer Posthumus ôfrûne sneon tsjin Minnertsgea sa krekt nei de rust mist hat kin him hjirûnder noch efkes op de foto sjen. Sjoch foar mear foto’s 
hjir.
SDS - VVM 072.JPG
Nee, it wie gjin eigen goal. Jelmer stiet der ek noch ergens tusken.

SDS-sealtoernoaien
Set dit mar fêst yn de aginda:
18 december B+C junioren van 9.00 tot 12.00/13.00
27 december Dames 1/2 van 18.30 tot 22.30
15 januari D+E+F pupillen van 8.00 tot 16.00
29 januari Senioren + A-junioren van 18.30 tot 22.30

Trainingsseleksje SDS 1
Kommende tongersdei wurde de folgende nammen
ferwachte op de training fan SDS 1. De mannen fan de A-seleksje dy’t der net bystean traine by SDS 2.
 1. Marten
 2. Jaap
 3. Ewout
 4. Tsjipke-Klaas
 5. Jacob-Klaas
 6. Redmer
 7. Feiko
 8. Harm S.
 9. Hendrik
 10. Wytze
 11. Jacob v. W.
 12. Erik
 13. Skelte
 14. Kristian 
 15. Jelmer
 16. Jort

Trainingsseleksje SDS 2

Kommende tongersdei wurde de folgende nammen

ferwachte op de training fan SDS 2. De mannen fan de B-seleksje dy’t der net bystean traine by SDS 3: 

Andries

Sytse

Arjanl

Ariep

Elger

Grytzen

Jansimon

Syb

Jeltep

Bauke

Gerrit

Anne

Robert

Dennis

Harmjan

Sjoerd van beem

Afmelden op 0646090270

Johan


Fan herte lokwinske!
De grutte oanjaagster fan it frouljusfuotbaljen by SDS, Anke van Asselt, is hjoed jierdei! Fan herte lokwinske!
Terras Koh San Road Thailand
Dêr mei Anke wol ien op keapje!

Fetpersentaasje
By SDS binne sy aardich dwaande mei de fetpersentaasjes. Sa ek Bote Strikwerda. Hy mocht juster SDS 3 trainen jaan en hie in paste oefening betocht. In partijtsje sûnder goals en der mocht fansels allinnich skoord wurde troch middel fan in…….. lijndribbel……

WK-Bootcamp!
Jûn kinne jim hjir de offisjele WK-Bootcamp-film foar it earst sjen (sjoch weppers moandei). Helje de priklimonade en de hite nútsjes mar fêst yn ‘e hûs!

Slepe!
Hoe Lang woe net wer wiksele wurde. “As ik no wer wiksele wurdt dan sille sy my fan it fjild slepe moatte……….”
 Ongewenste wissel
“Gjin probleem”

Harsens derby (313)
Jong Skotlân ferlear dan wol mei 2-1 fan Iislân, mar de Skotsjes makken wol de moaiste goal: