Weppers woansdei 12-9-2018

Pupillenfuotbal
11 september 2018
Weppers freed 14-9-2018
14 september 2018

Socht!

Beste allen, 

Ik ben nog op zoek naar een paar voetbalschoenen maat 35. Sokken en andere schoenen zijn in ruime mate aangeleverd! Heb je nog een paar 35 liggen en wil je ze missen: Stuur een bericht naar foarsitter-jeugd@vv-sds.nl en ik kom ze halen.

Groet Tjerk

SDS 1 oefene

SDS 1 hat justerjûn oefene yn Wâldsein tsjin Woudsend 1.  De einstân wie 0-1 troch in doelpunt fan Habtamu de Hoop yn de 85e minút. SDS hie de hiele wedstriid syn 80% balbesit, mar Woudsend wist SDS knap fan de goal te hâlden mei in 4-5-1-opstelling. SDS wist knap wat kânsen te kreeëren, mar slagge der pas let yn te skoren. Woudsend hat eins net in kâns hân.
Opgallendste punten:
– Gertjan Bootsma keepte de hiele wedstriid
– Erik Haitsma spile knap op sawol 4 as 6
– SDS 1 krige op ‘e nij gjin goal tsjin
– SDS 1 hat alle fertrouen om sneon thús te winnen fan sc Bolsward en sa troch te gean yn de beker

SDS seal

Jûn om 20.00 oere yn sporthal de Greidhoeke de wedstriid SDS 1 seal tsjin Haskerland 4. Einstân 3-5

SDS VR2

Op freedtejûn begjint harren 7 tsjin 7 kompetysje. Mei 4 tsjinstanners op ien jûn kinne se flink oan de bak: Oosterlittens, GAVC, Warga en Friesland binne de tsjinstanners. De wedstriden wurde spile op it fjild fan MKV.

Eardere Treffers

Wij binne, at it reint, drok dwaande de eardere Treffers allegear in plakje te jaan op de wepside. Jim kinne se fan de lêste jierren no al besjen. Sjoch hjir

SDS-League ynfulle

At jim meidwaan wolle oan de SDS-League, it formulier sa gau mooglik ynfulle, want foar sneon 19.00 oere moat it binnen wêze. Sjoch hjir foar alle ynformaasje.

League goed ynfulle


Jim moatte de league wol goed ynfulle. Yn 1999 wie dat noch net sa maklik. Yn de LC waard er sels in sportspotsje oer skreaun.

Harsens derby (2049)

Nei twa omhalen kinne je mar ien ding dwaan fansels……….