De nije SDS-League! Ynleverje foar sneon 16.30 oere!

Oefenwedstriid SDS 1- WPB 1 yn byld
2 februari 2022
Weppers freed 4-2-2022
4 februari 2022

De transferperioade sit der eindelijk wer op en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
De Eredivisie mei noch altiten troch ûndanks de Korona, dus de SDS-League kin ek trochgean.
It wurdt de 61e SDS-League alwer, mar troch de Korona hienen wy ien kear gjin winner………..
Oftewol; wa wurdt de 60e winner fan de SDS-League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*SDS League 2021-2022 twadde helte ynskriuwformulier(yn PDF)
*SDS League 2021-2022 twadde helte ynskriuwformulier(yn Excel)
Mocht it formulier net kloppe, mail dan efkes nei info@vv-sds.nl.

De útlis, puntentelling en de prizen foar de twadde helte fan it seizoen 2021/2022 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar

sneon 5 febrewaris 16.30 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.
As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatyske ek mei oan de twadde helte fan it seizoen.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside!

Súkses!!