De nije SDS-League!

De transferperioade sit der wer op en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
Wa wurdt de 54e winner fan de SDS-League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*Ynskriuwformulier SDS League twadde helte 2018-2019 (yn PDF)

*Ynskriuwformulier SDS League twadde helte 2018-2019 (Excel-bestand)

De útlis, puntentelling en de prizen foar de twadde helte fan it seizoen 2018/2019 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar

sneon 9 febrewaris 19.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside!

Súkses!!