De nije SDS-League!

Weppers moandei 12-10-2020
12 oktober 2020
Weppers freed 16-10-2020
16 oktober 2020

De transferperioade sit der wer op en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League. De Eredivisie mei troch ûndanks de Korona, dus de SDS-League kin ek trochgean.
It wurdt de 57e SDS-League alwer, mar troch de Korona hienen wy de ôfrûne kear gjin winner.
Oftewol; wa wurdt de 56e winner fan de SDS-League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*SDS League 2020-2021 ynskriuwformulier earste helte (yn PDF)
*SDS League 2020-2021 ynskriuwformulier earste helte (yn Excel)
Mocht it formulier net kloppe, mail dan efkes nei info@vv-sds.nl.

De útlis, puntentelling en de prizen foar de earste helte fan it seizoen 2020/2021 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar

sneon 17 oktober 18.30 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside!

Súkses!!