De nije SDS-League!

Werom sjen op 1970-1971
10 februari 2020
Weppers tiisdei 11-2-2020
11 februari 2020

De transferperioade sit der wer op en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
Wa wurdt de 56e winner fan de SDS-League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*SDS League 2019-2020 ynskriuwformulier twadde helte (yn PDF)

*SDS League 2019-2020 ynskriuwformulier twadde helte (Excel-bestand)

De útlis, puntentelling en de prizen foar de earste helte fan it seizoen 2019/2020 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar

sneon 15 febrewaris 19.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside!

Súkses!!