De nije SDS-League! Ynleverje foar sneon 9 septimber 20.00 oere.

Weppers moandei 5-9-2022
5 september 2022
SDS-jubileumplaatsjesboek is rûn en de plaatsjes kinne no sparre wurde by Jumbo-Kooistra yn Wommels!
7 september 2022

By it 50-jierrich bestean fan SDS waard der foar it earst in SDS-League organiseard.
Dat betsjut dat de SDS-League dus no al mear as 25 jier bestiet.
Sjoerd Postma en Meinte Wesselius hawwe de earste edysje organiseard om oan jild te kommen foar dat 50-jierrich jubileum.

Ynmiddels binne wy mear as 25 jier fierder en hawwe wy der noch altiten in soad wille fan.

De transferperioade sit der  ynmiddels wer op en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
It wurdt de 66e SDS-League alwer, mar troch omstannichheden hienen wy ien kear gjin winner.
Oftewol; wa wurdt de 65e winner fan de SDS-League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*SDS League ynskriuwformulier twadde helte 2023-2024 (yn PDF)

*SDS League ynskriuwformulier twadde helte 2023-2024 (yn Excel)
Mocht it formulier net kloppe, mail dan efkes nei info@vv-sds.nl.
It ynskriuwjild fan €12,50 kin betelle wurde mei help fan de QR-koade:

 

De útlis, puntentelling en de prizen foar de earste helte fan it seizoen 2023/2024 kinne jim hjir fine.

Je team moat ynlevere wurde foar

sneon 9 septimber 20.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.
As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatyske ek mei oan de twadde helte fan it seizoen.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside!

Súkses!!