De nije SDS-League! Ynleverje foar sneon 11 septimber 16.30 oere!

Sneon 4-9-2021
3 september 2021
Weppers woansdei 8-9-2021
8 september 2021

De transferperioade sit der eindelijk wer op en dat betsjut dat wy wer los kinne mei in nije SDS-League.
De Eredivisie mei noch altiten troch ûndanks de Korona, dus de SDS-League kin ek trochgean.
It wurdt de 59e SDS-League alwer, mar troch de Korona hienen wy ien kear gjin winner………..
Oftewol; wa wurdt de 58e winner fan de SDS-League?

De nije spilerslist kinne jim hjir fine:
*SDS League 2021-2022 ynskriuwformulier earste helte(yn PDF)
*SDS League 2021-2022 ynskriuwformulier earste helte(yn Excel)
Mocht it formulier net kloppe, mail dan efkes nei info@vv-sds.nl.

De útlis, puntentelling en de prizen foar de twadde helte fan it seizoen 2021/2022 kinne jim hjir fine.

Jim team moat ynlevere wurde foar

sneon 11 septimber 16.30 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan gratisvoetbalmanager.nl)

As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.
As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatyske ek mei oan de twadde helte fan it seizoen.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Pieter Kamstra, ’t Kleaster 10, 8734 HB Easterein

of by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl
De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside!

Súkses!!