Weppers woansdei 12-3

Weppers tiisdei 11-3
10 maart 2008
SDS League: Sing Song Ling pakt wykpriis!
12 maart 2008

Beide ôflast
De trainingen fan SDS B1, C1 en C2 gean jûn net troch.

Skiedsrjochter socht
Fan André Vink krigen wij it folgende berjocht:

Voor zaterdag 15 maart zoek ik iemand voor de E2 om 9:00 die fluiten wil.
Lijkt je het leuk om alvast iets aan je warming-up te doen en even gezellig een potje te fluiten, neem dan contact op met Andre Vink scheidsrechterscoordinator van SDS

Futsal 3
Justerjûn om 22.05 begûn yn Boalsert de wedstryd Res 6 – SDS 3. Wij binne benijd hoe’t it 23.00 oere stie.
 
Futsal 1
Woansdeitejûn spilet SDS 1 wer in thúswedstryd. Old Forward is de tsjinstanner en it begjint om 20.30 oere.

SDS League
As alles goed giet dan komt hjir jûn de nije stân fan de SDS League.

SDS Tassen Registraasje Systeem (TRS)(1)
Myn nr. is 38
of wie it no 101??
sjoch mar efen
Jan S.

SDS Tassen Registraasje Systeem (TRS)(2)
Moat der ek in nûmer op myn tas?
As is DTD genôch?
Stoffel

SDS Tassen Registraasje Systeem (TRS)(3)
Mail je tasnûmer nei
info@vv-sds.nl!

Moai regele

It is fansels in aardich oanbod om tongersdeitejûn of sneontemiddei de ferhalen fan de Liverpoolgongers oan te hearen. Der binne lykwols ek sommige dingen dy’t wol wat mear minsken heare of lêze meie. Lit ús mar sizze om der wat fan te learen. Dêrom in ferhaal dat de iene webmaster heard hat oer de oare webmaster en syn freonen. En der kin wol bij sein wurde út tige betroubere bron, sa as altiten.

Lit ús se foar it gemak mar efkes de Beatles neame.

De Beatles út Wommels hiene it allegear perfekt regele dit wykein. Mei de auto nei Schiphol, in oere as 6 middeis it fleantúch nei Liverpool en 2 twa oerkes letter yn in pub dêr in bierke keapje.

Mei dat bierke helje gie it mis. Net yn Liverpool mar op Schiphol. Je heare it se al sizzen: “Wij kinne noch wol ien nimme”. De lêste wie fan Lolke Lennon. En dy lêste bruts harren raar op. Want it is krekt efkes oars as mei in bus reizgje. Dy wachtet soms noch wol efkes at je de hân opstekke. It is krekt ek efkes oars as mei de echte Beatles. Dêr wachtet it fleantúch wol op.

Dat waard foar dizze Beatles wachtsje op in folgjende flucht mei romte en in flinke taast yn de beurs. De gasthear yn Liverpool waard om in oere as 1 nachts wol wat ûngerêst, wêr’t dy Frisians Beatles bleaunen. Hij socht dêrom mar efkes kontakt mei it kontaktadres op de reservearring en dat wie it nûmer fan …..Richt, dy’t lekker lei te sliepen.

Ek dy koe gjin kontakt krije mei har Beatle, want frjemdgenôch hiene se de voicemail der mar opsetten, of de batterij wie leech, of hij siet ûnder yn de koffer en stie op triljen.

Gelokkich duorre it dêrnei net sa lang mear, want de Frisian Beatles kamen wurch en wierskynlik net echt foldien nachts let oan en neurieden: “we never fly alone”
 
Sibe en Cruyff
Wij krigen in mailtsje fan Sibe de Seefûgel. Hij wie tige bliid mei it berjocht dat op de VI site stie, dat Cruyff fergeleken waard mei him, neffens syn sizzen:
• Cruijff, de zeemeeuwenadviseur: hard krijsend komen aanvliegen, de boel onder poepen en dan weer wegvliegen.