SDS League: Sing Song Ling pakt wykpriis!

Weppers woansdei 12-3
11 maart 2008
Weppers tongersdei 13-3
13 maart 2008

It staken fan de plysje komt Popko Wijnia net gek út. It soarget der foar dat der net folle punten te heljen binne yn de SDS League troch de wedstriden dy ’t der ôflast wurde. “Popkognoli” stiet dan ek noch altiten boppe-oan.

“Sing Song Ling” fan Wybren Jorritsma pakt fan ‘e wike mar leafst 24 punten en pakt noch frij maklik de wykpriis.

Ûnderyn wurde der wer net folle punten pakt. “Kwaliteit is geen toeval” fan Rudy Dijkstra stiet net tafallich ûnderoan. Nei foarige wike min 3 punten pakt te hawwen, pakt hy no min 1.

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 4.