Weppers woansdei 12-12

Winterprogramma SDS 2
11 december 2012
Weppers tongersdei 13-12
13 december 2012

Foar de jeugd

De kommende 10 wiken, te begjinnen bij nije wike sette útein mei in kwis foar de jeugd mei as titel koppie…koppie.
Alle wiken ( op tiisdei ) sette wij in fraach /opdracht op de side, wêr’t de jeugd oan meidwaan kin.
Wij rjochte ús yn earsten wat op de C, D, E en F jeugd mar at de B’s en A’s  ek meidogge dan fine wij dat prima.
It sels sa dat wij 65 plussers ek as jeugd beskôgje, dus…..
De antwurden fan de fragen en opdrachten bewarje jim oant der 10 fragen west ha.
Dan komt der in formulier op de side wêr’t jim de antwurden hiel maklik ynsette kinne.
Fansels stelle wij wat priiskes beskikber, mar dêroer letter mear. Dus jonges en famkes nije tiisdei begjint it.

A.Hak sealtoernoai foar D-pupillen en famkes
Hoi D-pupillen (en famkes fan 2001 en 2000),
Sneontemoarn 15 desimber wurdt yn sporthal de Greidhoeke it A.Hak sealtoernoai spyle.
Fia dizze link kinst dy opjaan.
Do
dochst dochs ek mei!!!
Namens de jongerein kommisje
Hans v/d Schaar 06-26785381


Gjin trainen
Fanôf no is der oan’t ein febrewaris gjin bûtentrainen mear foar de F-pupillen.
Gr. Tsjipke, Christiaan, Luuk, Peter en Hans

Alde doaze
Wij slute net út dat jim op
dizze foto in oantal sportive SDS-ers herkenne.

Respekt
Sneon is ûnder it genot fan in bakje kofje yn de kantine efkes praten oer it foarfal yn Almere. Troch de lette oprop wiene der úteinlik dochs noch 8 leden wêrfan 2 bestjoersleden.

MC1 de seal yn
Wij seagen in oersicht fan de KNVB foarbijkommen mei sealtournooien fan SDS MC1. Op 5 jannewaris moatte sij oantrede yn de wrâldferneamde Expansiehal yn Jobbegea en op 19 jannewaris yn de noch moaiere hal fan Sportstad Hearrenfean.

SDS 2 & 3 yn de seal
Op 5 en 8 desimber binne de mannen fan SDS 2 en guon fan SDS 3 yn de seal oan it baljen west.
Foar de aardichheid ha we op ‘leeftiid’ tsjin elkoar spile.
Team âlderein: Willem, Robert, Anne, Gerrit, Feite, Jentsje en Marco
Team midlife: Sjoerd, Marten, Gerlof Jan, Hendrik de J., Sytse, Sjoerd en Bote
Team youngsters: Ayanle, Ids, Bauke, Jelte Pieter, Remon en Ralph
Âlderein – Younsters 2-1
Youngsters – Midlife 3-0
Âlderein – Midlife 2-0
Youngsters – Âlderein 4-3
Midlife – Youngsters 2-2
Âlderein – Midlife 5-4
Einstân:
Âlderein 4-9
Youngsters 4-7
Midlife 4-1
De sneons derop woene de youngsters fansels revanche op de âlderein.
Team âlderein: Feite, Jan Simon, Hendrik de J., Anne, Robert, Willem en Marco
Team Youngsters: Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Hendrik E, Remon, Sjoerd R. en Bote
We spilen in wedstriid fan 2x 25 minuten en de einútslach wie 5-3 foar de âlderein.
We sjogge no al út nei de folgjende konfrontaasje!
Groetnis,
Marco

Harsens derby(910)
Dit is net samar in goal. Dit is de alderaardichste eigen goal fan 2012: