Weppers woansdei 11-11

Weppers tiisdei 10-11
10 november 2015
Weppers tongersdei 12-11
11 november 2015

Net traine foar de boksen
Er kan voor de boxen niet getraind worden. Het veld is te nat.

Het MFT is een optie.
Oetze


SDS 4
SDS 4 ferlear sneon fan Lions 6. De doelpuntenmakkers hawwe jim noch te goed: Rick Hendriks en Jelmer Brouwer.

Programma
Kommende sneon wer in aardich
programma út en foaral thús fansels. Middeis SDS 2, SDS 1, A1 en Vr.1 allegear thús.

Tiisdeitejûn sealfuotbaljûn
De sealfuotballers fan SDS 1 hawwe juster sealfuotballe yn Boalsert tsjin de “Bons’ boys” fan sc Bolward. Yn in alderaardichste en sportive wedstryd wûn SDS mei 9-3.

SDS-nijjiersgearkomst
De nijjiersgearkomst sil dit kear plak fine op sneon 2 jannewaris. Set it mar gau yn de aginda.

Lokwinske!
It is hjoed eindelijk sa fier! Pieter Sytsma is 18 jier en mei eindelijk in slok nimme fan syn bier! Lokwinske!


Punterje
Doe ’t wy jong wienen mochten wy nea punterje. No ’t der in nije fuotbalskoen op de merke komt koe it punterjen wolris in nije technyk wurde:
Schoen met stompe neus moet voetbal veranderen

Harsens derby (1623)
Dizze sit der lekker yn!