Weppers woansdei 1-12-2021

Remco Bervoets folgend seizoen trainer SDS 1
29 november 2021
SDS-League: ‘Henkie Heisenberg’ pakt de wykpriis!
1 december 2021

SDS-sjurt

Om ’t ús haadstiper Drukkerij Van der Eems út Easterein al mear as 10 jier ferbûn is oan SDS hat grutte baas Durk-Jorrit van der Eems út hannen fan Bauke de Boer út namme fan SDS in ynliste SDS-sjurt krigen.

Koroana ynhelwedstriden

Foar sneon binne alle wedstriden yn de A-kategory útsteld, mar at er noch wedstriden binne dy’t ynhelle wurde moatte dan wurde dy wol ynpland. Dus spilet SDS 1 sneon wol, omdat de wedstriid yn Skearnegoutum tsjin vv Scharnegoutum earder útsteld wie fanwege koroana. Ek SDS VR1 hie noch in wedstriid tegoed en dy stiet no ek wer op it programma. Sij moatte nei Berltsum.

Scharnegoutum 1- SDS 1

“Wat moai dat wij wer fuotbalje kinne” hoopten wij te hearen fan SDS 1 en de tsjinstanner.
Mar dat wie mar in dream, want de wedstriid giet sneon net troch…
vv Scharnegoutum wol net en dy frijbliuwendheid hie de KNVB ynboud.

B- kategory

Yn de B kategory wurdt sneon wol balle. Foar de senioren binne dat SDS 3, SDS 4 en SDS 5. Wij hoopje dat dy leden bliid binne mei dizze tafaller en der sneon (hast) allegear binne.

Traine?

Nei 17.00 oere is it sportpark ticht en kin der dus net traind wurde. As der ploegjes op oare tiden traine wolle en dus foar 17.00 oere dan moatte sy efkes kontakt opnimme mei ús wedstriidsekretaris Syb Overal om te sjen as der noch romte is.

SDS-League

De nijste stân fan de SDS-League ferwachtsje wy fannemiddei rûn in oer as 13.32 oere hjir op de webside.

Harsens derby (2330)

It bestuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh!

Letter miskien wol mear!