Weppers tongersdei 8-5

Weppers woansdei 7-5
6 mei 2008
Weppers freed 9-5
8 mei 2008

Trainen B-seleksje
Jongens fan de B-seleksje, we hawwe noch trije finales te gean, dus traine we jûn net om 20.00 oere mar om 19.00 oere.
 
Groetnis,
Hylke & Robert

SDS 1 yn byld
Noch in oantal moaie foto’s fan Henk Bootsma. Op de foarside sjogge jim it momint dat Syb de bal wol of net efter de line wei hellet. Wij fine dat de foto wol dúdlik is.
 


Tjalling hat yn de 4de minút 1-0 makke.


Syb lit him net oan de kant triuwe. Oarsom wol.


Sa at it liket kopt Hendrik earder dan de doelman der bij is mei syn fûsten.


Wêr is de bal tinke de brourren Postma

 
En gelokkich wie der noch in blikje foar de weromreis.

Yn Barcelona
No’t wij dochs fol mei foto’s sitte, sette wij der fuort noch mar twa unike plaatsjes bij. Roel Sijbesma wie mei de beide soannen Robert en Peter nei Barcelona-Valencia.


En sij seagen nota bene 6 doelpunten

Read en giel
It waard ús tiisdeitejûn yn hiele koarte tiid read en giel foar eagen. Wij hawwe in tip hoe’t je dat foarkomme kinne.